Pastoralråd

Församlingsordningen för Stockholms katolska stift är den ordning som reglerar såväl relationen mellan kyrkoherde och församlingen som församlingens inbördes organisation i pastoral- och ekonomiråd. Här läser vi hur församlingens pastoralråd utses genom att församlingsmötet väljer kandidater för en mandatperiod på fyra år, att rådets sammanträden inte är offentliga, att protokoll skall föras, etc. Där står inget om exakt vilka delar av församlingens liv ligger inom pastoralrådets ansvarsområde, sannolikt eftersom församlingslivet ser mycket olika ut på olika platser i vårt land.

S:t Thomas av Aquino är en mycket levande och livlig församling! Det innebär att det ständigt är mycket på gång, vilket kräver mycket av vår kyrkoherde. Det åligger hela församlingen, men särskilt Pastoralrådet, att bistå honom med råd, stöd och praktisk hjälp. I rådet rapporteras regelbundet om vad som är på gång i församlingens olika grupper liksom på stiftsnivå. I samband med det årliga församlingsmötet redogör Pastoralrådet för sin verksamhet under senaste året.

I församlingen har vi några fasta arrangemang varje år, där Pastoralrådet tar huvudansvar som råd eller genom delegation, t.ex. julmarknad, patronatsfest, lunch för församlingens jubilarer, städdagar, andra större tilldragelser. Därtill kommer särskilda arrangemang som quiz-night, boksamtal, etc.

I Pastoralrådet för S:t Thomas av Aquino församling ingår under innevarande mandatperiod (2022–2024) följande ledamöter: f. Johan Lindén – kyrkoherde , Aida Asmellash, Ulla Berg, Hugo Cederschiöld, Mira Dymitrowicz, Martina France, Malin Loman, Niklas Nihlén, Kristina Redegard, Maria Tracz.

Är det någon fråga du vill att Pastoralrådet lyfter till diskussion? Tveka inte att kontakta kyrkoherden eller någon av ledamöterna ovan.

 

Ekonomiråd

Ekonomirådets främsta uppgift är att bevaka församlingens ekonomi under året och besluta om nödvändiga åtgärder rörande finanserna. Utgifterna ska inte överstiga inkomsterna. Ekonomirådet fattar också de viktigaste besluten som påverkar ekonomin exempelvis större utgifter eller bidrag inom församlingen.

En ytterligare uppgift är att sammanställa församlingens årliga budget och årsbokslut som skickas till Biskopsämbetet.

De senaste årens största utgifter har varit omfattande förnyelse-och renoveringsarbeten på prästgården och kyrkan utvändigt, samt ombyggnad av kyrkorummet. Några medlemmar av Ekonomirådet ingår i en styrgrupp som under kyrkoherdens ledning fattar de dagliga besluten vilka är nödvändiga under ombyggnaden. Styrgruppen rapporterar på Ekonomirådets ordinarie sammanträden. Dialog förs också med Stiftets ekonomichef.

Sammanträden håller man regelbundet fem, sex gånger om året. Mötena protokollförs och signeras av kyrkoherden, varefter skickas till Biskopsämbetet. En stående punkt på dessa sammankomster att analysera den gångna periodens utgifter och församlingens finanser.

Ledamöterna väljs av församlingen .

Ekonomirådet består av:

  • Ordföranden, f. Johan Lindén – kyrkoherde
  • Ledamöter Yvette Arroyo, Viktor Ibrahim, Dag Selstam, Janusz Suchan, Piotr Urniarz, Linus Ådahl.